Badanie spektrum autyzmu w Warszawie - Test ADOS-2 | salusprodomo.pl

Autyzm, znany również jako spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder), to neurologiczne zaburzenie rozwojowe, które wpływa na sposób, w jaki jednostka myśli, odczuwa i oddziałuje z innymi ludźmi. Autyzm występuje na różnych poziomach nasilenia i objawia się w różnorodny sposób u różnych osób, dlatego nazywany jest "spektrum". Oznacza to, że objawy autyzmu mogą mieć różne natężenie i wpływać na różne sfery życia jednostki. Najczęściej pojawiają się one we wczesnym dzieciństwie, choć mogą być widoczne dopiero w późniejszym okresie.

Test ADOS-2 w Warszawie
obrazek prezentujacy

Jak wygląda badanie ADOS-2?

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) jest standardowym narzędziem diagnostycznym używanym do oceny autyzmu u dzieci i dorosłych. Jest to ustrukturyzowane badanie obserwacyjne, które pomaga w identyfikacji objawów związanych z autyzmem oraz ocenie poziomu funkcjonowania społecznego i komunikacyjnego. Podczas badania ADOS-2 używa się zestawu skali oceny, które pomagają w strukturyzacji i ocenie obserwowanych zachowań. Skale te uwzględniają różne obszary funkcjonowania, takie jak komunikacja, społeczność, zainteresowania i ograniczone wzorce zachowań.

Kiedy zdecydować się na wykonanie testu ADOS 2?

Jeśli dana osoba wykazuje objawy sugerujące obecność autyzmu, takie jak trudności w komunikacji, zaburzenia społeczne, powtarzające się wzorce zachowań, ograniczone zainteresowania czy nietypowe reakcje na bodźce sensoryczne, to przeprowadzenie testu ADOS-2 może pomóc w potwierdzeniu lub wykluczeniu diagnozy autyzmu. Test ten może dostarczyć dodatkowych informacji na temat specyficznych trudności i potrzeb osoby z autyzmem, co może być cennym wsparciem dla planowania i dostosowania programów terapeutycznych, interwencji edukacyjnych i innych form wsparcia.

Gdzie wykonać test na autyzm u dorosłych w Warszawie?

W odniesieniu do diagnozy autyzmu u dorosłych należy wyraźnie zaznaczyć, że ADOS-2 zawsze powinien być przeprowadzany przez doświadczonych i przeszkolonych specjalistów, którzy mają wiedzę na temat autyzmu i umiejętność interpretacji wyników. Wyłącznie pod okiem fachowca wyniki tego testu mają jakiekolwiek zastosowanie w dalszej pomocy pacjentowi. W Warszawie taki test można wykonać w Centrum Medycznym Salus Pro Domo.